×

Domů

Domů

Nové produkty

Nové produkty

INFORMACE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÉ INFORMACE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen "OÚ").

TopDizajn s.r.o. Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava - Slovensko, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Bratislava 1, oddíl sro pod vložkou č. 100146/B, IČO: 47 876 051 (dále jen "provozovatel").

Dodržujeme pravidla a proto je ochrana vašich OÚ pro nás důležitá. OÚ zpracováváme ve smyslu těchto podmínek.

Udělením souhlasu se zpracováním OÚ v našem e-shopu poskytujete souhlas vážný a svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby (kupujícího) ve formě jednoznačně potvrzujícího úkonu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, z 27 . dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a také podle ustanovení zákona č. 18/2018 Sb, ze dne 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění provozovateli (dále jen "GDPR a ZÁKON").2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OÚ

Pokud jste nám poskytli OÚ, budou použity na následující účely:

2.1 E-shop - k uzavření a plnění kupní smlouvy, zpracování platby, dodání produktu, případně výkon ostatních souvisejících činností (např reklamační a jiné povinnosti související s právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele), uzavřené prostřednictvím našeho e-shopu mezi provozovatelem a kupujícím. Pro vyřízení objednávky jste nám poskytli údaje jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo. E-mail a telefonní kontakt slouží i jako komunikační prostředek.

Na váš e-mail, bude zasláno potvrzení objednávky, a zároveň můžete sledovat i stav vaší objednávky.

Osobní údaje zpracováváme na právním základě(čl. 6 /1/bGDPR a ZÁKONA).Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotčená osoba (kupující) nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby (kupujícího) (bod. 2. 1) t. j. jde o smluvní požadavek.

2.2 Marketing – pro marketingové účely, pokud jste udělili souhlas provozovateli a to od kliknutím odběru novinek. Pod marketingové účely se rozumí podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletters, informace o produktech a novinkách. Pokud si zákazník nepřeje dostávat tyto nabídky, jednoduše se odhlásí ve svém kontě nebo odkazem na konci informačního e-mailu.

Provozovatel zpracovává OÚ na základě souhlasu dotčené osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).3. Registrace

Kupující má možnost se na stránce registrovat. Kupujícímu je umožněno nakupovat i bez registrace.

V případě, že se rozhodnete nakupovat prostřednictvím registrace, vaše OÚ budeme zpracovávat takto:

Své konto si chráníte heslem. Přihlášením do svého účtu získáte informace o svých objednávkách, můžete si upravovat své OÚ, jakož i nastavení zasílání newsletteru. Prosím, chraňte své heslo, provozovatel neodpovídá za zneužití hesla.

Pokud jste se registrovali, souhlasíte, že vaše uživatelské chování na této stránce bude přiřazeno vašemu zákaznickému účtu, abychom vám mohli poskytnout tento personalizovaný obsah (např. speciální akce a informace).

Pokud jste si to však rozmysleli a nechcete být nadále registrován, můžete registraci ve svém kontě vymazat. Nakupovat v našem e-shopu můžete kdykoliv i jako neregistrovaný kupující tedy host.4. TŘETÍ STRANY

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám. Během zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy jsou údaje poskytnuté třetím stranám jako dopravcem, kurýrem, bankám a podobně. OÚ kupujícího jsou zpracovávány, pouze za účelem plnění smlouvy a na nezbytnou dobu blíže uvedené v odst. Doba zpracování.5. MLADŠÍ 16 LET

Provozovatel v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby zákonně, pokud dotyčná osoba dovršila 16 let věku. Tento e-shop není přímo určen osobám mladším 16 let.

Provozovatel nezpracovává OÚ osob mladších 16 let. Při každém registrovaní/přihlášení, provozovatel žádá čestné prohlášení kupujícího. Tento e-shop není určen na nákup mladších 16 let.6. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení ve smyslu těchto podmínek až po dobu 10 let při splnění účelu plnění ze smlouvy odst. 2.1.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení ve smyslu těchto podmínek až po dobu 3 let při splnění účelu marketingových aktivit odst. 2.2.7. PŘENOS DO TŘETÍ ZEMĚ

Provozovatel nezamýšlí přenos OÚ do třetí země nebo mezinárodní organizace včetně identifikace země nebo mezinárodní organizace.8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVÁNÍ

Provozovatel zpracovává OÚ v elektronické podobě. Provozovatel nevyužívá automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle čl. 4 odst. 4.

Souhlas se nevyžaduje na základní sběr statistických údajů např. použitím měřícího kódu Google Analytics.9. IP ADRESA

Je soubor čísel jednoznačně identifikující zařízení v počítačové síti.

IP adresu lze z hlediska ochrany osobních údajů označit za údaj týkající se identifikovatelné osoby.

IP adresa sa stáva osobním údajem pokud:

 • IP adresa je osobním údajem, pokud ji zpracovává poskytovatel internetového připojení společně s jinou identifikací (jméno, email ...).
 • statické IP adresy využívány fyzickými osobami / jednotlivci je třeba považovat za osobní údaje.
 • dynamická IP adresa bude považována za osobní údaj v případě, kdy poskytovatel online služeb bude zpracovávat společně s dynamickou IP adresou i další identifikátory považovány za osobní údaje (např. jméno, příjmení, mail apod.).10. BEZPEČNÝ PŘENOS DAT

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Systém kódování SSL (Secure Socket Layer) se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s webovými servery. Osobní údaje v našich systémech jako i internetová stránka jsou zajištěny vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření dat prostřednictvím neoprávněných osob.

V případě, že jste i registrovaný na naší stránce, přístup k vašemu účtu máte pouze vy, proto dbejte abyste s těmito údaji nakládali důvěrně. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné nakládání nebo zneužití hesla.11. PRÁVA DOTČENÉ OSOBY (kupujícího)

Kupující má právo ve smyslu GDPR na (I.) právo na opravu, (II.) právo na výmaz, (III.) právo na přenositelnost údajů, (IV.) právo namítat, (V.) odvolání souhlasu, (VI.) právo na přístup k informacím.I. Právo na opravu

Kupující má právo, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné OÚ, které se týkají jeho osoby a doplnění neúplných OÚ.II. Právo na výmaz

Kupující má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal OÚ, které se ho týkají. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat tyto OÚ, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

 • OÚ již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly získány nebo zpracovávány,
 • dotčená osoba odvolá souhlas ke zpracování OÚ alespoň na 1 konkrétní účel nebo dotčená osoba odvolá souhlas ke zpracování OÚ alespoň na 1 konkrétní účel, souhlas je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,
 • dotčená osoba namítá zpracovávání OÚ podle a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracovávání OÚ nebo dotčená osoba namítá zpracovávání OÚ podle týká se to přímého marketingu včetně profilování,
 • OÚ se zpracovávají nezákonně,
 • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
 • se OÚ získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • dotčená osoba má méně než 16 let.

Pokud provozovatel zveřejnil OÚ a je povinen je vymazat, je zároveň povinen přijmout přiměřená bezpečnostní opatření včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, za účelem informování jiných provozovatelů, kteří zpracovávají OÚ dotčené osoby o její žádosti, aby tito provozovatelé vymazali odkazy na její OÚ a jejich kopie nebo odpisy.III. Právo na přenositelnost údajů

Kupující má právo získat OÚ, které se ho týkají a které poskytl provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto OÚ dalšímu provozovateli - prodejci, pokud je to technicky možné a pokud:

- se OÚ zpracovávají na základě souhlasu dotčené osoby, na základě smlouvy a na základě souhlasu dotčené osoby, který je neplatný pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,

- zpracovávání OÚ se provádí automatizovanými prostředky.IV. Právo namítat

Kupující má právo namítat zpracovávání OÚ, které se ho týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem, provozovatel je povinen dotčenou osobu výslovně upozornit na její práva nejpozději při první komunikaci s ní, přičemž informace o tomto právu musí být uvedena jasně a odděleně od jiných informací. Kupující své právo namítat může uplatňovat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.V. Odvolání souhlasu

Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním, před poskytnutím souhlasu musí být kupující o této skutečnosti informován. Kupující může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělil.VI. Právo na přístup k informacím

Kupující má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají OÚ, které se ho týkají. Pokud provozovatel takové OÚ zpracovává, kupující má právo získat přístup k těmto OÚ a informace o:

 • účelu zpracováníOÚ,
 • kategorii zpracovávaných OÚ - v našem případě jsou to běžné OÚ, provozovatel nezpracovává zvláštní kategorii OÚ.
 • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být OÚ poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 • době uchovávání OÚ; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 • právě požadovat od provozovatele opravu OÚ týkajících se kupujícího, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracovávání OÚ,
 • právě podat návrh na zahájení řízení,
 • zdroji OÚ, pokud osobní údaje nebyly získány od kupujícího,
 • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, v těchto případech poskytne provozovatel kupujícímu informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání OÚ pro kupujícího.

Provozovatel, je povinen poskytnout na základě této žádost informace do 30 dnů od doručení této žádosti. Tuto lhůtu může provozovatel prodloužit o dalších 60 dní, o odkladu vás budeme informovat.

Za opakované poskytnutí OÚ, o které kupující požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinen poskytnout OÚ kupujícího způsobem jakým požádal nebo podle jeho požadavky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícího verifikovat, a zjistit, zda jde o konkrétního kupujícího. Verifikace spočívá v poskytnutí dodatečných informací např. prostřednictvím kontrolních otázek. Verifikace je důležitá z hlediska poskytnutí informací o OÚ, které provozovatel zpracovává.VII. Právo podat návrh na zahájení řízení kupujícím

Kupující může podat návrh na zahájení řízení ve smyslu § 100 Zákona, pokud je přímo dotčen na svých právech, návrh musí obsahovat kdo jej podává, proti komu návrh směřuje s předmětem návrhu s označením práv, které měly být při zpracovávání osobních údajů porušeny, důkazy.

Vzor návrhu bude zveřejněn na webovém sídle Úřadu pro ochranu osobních údajů, Hraniční 12, 820 02 Bratislava - Slovensko. Úřad posoudí podnět do 30 dnů, rozhodne do 90 dnů nebo lhůtu může přiměřeně prodloužit.12. MÁTE DOTAZY?

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování osobních údajů, nás můžete kontaktovat, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktní údaje provozovatele:

TopDizajn s.r.o.

Karpatské námestie 10

831 06 Bratislava - Slovensko

IČO: 47 876 051

E-mail: info@topdizajn.sk Tel.: +421 948 332 32313. Závěrečná ustanovení

Tyto informace nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.5.2018. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit v případě změny zpracování OÚ ve společnosti a v případě legislativní změny.