Kategorie

Nowe produkty

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego

Paragraf I.

Definicje

 1. Administratorem strony internetowej (sklepu internetowego) oraz sprzedawcą jest TopDizajn s.r.o., z siedzibą w Karpatské námestie 10, 831 06 Bratysława – Słowacja.
 2. Sprzedawcą jest TopDizajn s.r.o., z siedzibą w Karpatské námestie 10, 831 06 Bratysława - Słowacja.
 3. Dostawcą towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym jest TopDizajn s.r.o., z siedzibą w Karpatské námestie 10, 831 06 Bratysława – Słowacja.
 4. Kupującym jest każda osoba odwiedzająca sklep internetowy, która za jego pośrednictwem złożyła zamówienie. Zgodnie z ustawą nr 102/2014 Dz. U. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub samodzielną działalnością zawodową.
 5. Jako sklep internetowy rozumie się system komputerowy umieszczony w sieci Internet o otwartym dostępie, umożliwiający zamawianie towarów lub usług.
 6. Za towar lub usługę uważa się wszystkie produkty udostępnione na stronach sklepu internetowego.
 7. Zamówienie powstaje w procesie potwierdzenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wybór towarów lub usług przez kupującego oraz kompletne wypełnienie formularza zamówienia.
 8. Kupujący w pełni akceptuje komunikację elektroniczną przez stronę sklepu internetowego, komunikację e-mailową oraz telefoniczną.

Paragraf II.

Cena

 1. Wszystkie podane przy produktach ceny to ceny końcowe zawierające podatek VAT 20%.
 2. Cena podana na stronie sklepu internetowego jest wiążąca dla sprzedawcy w momencie dokonywania zakupu.

Paragraf III.

Zamówienie

 1. Zamówienie powstaje w procesie potwierdzenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wybór towarów lub usług przez kupującego oraz kompletne wypełnienie formularza zamówienia. W celu prawidłowego złożenia zamówienia należy wprowadzić w zamówieniu wymagane dane oraz wybrać formę dostawy i metodę płatności za zamówiony towar lub usługi.
 2. Składając zamówienie kupujący akceptuje ceny zamówionych produktów lub usług i tym samym zamówienie staje się dla konsumenta wiążące.
 3. Potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, której zmiana, rozwiązanie lub uzupełnienie możliwe jest wyłącznie na podstawie wzajemnego porozumienia między kupującym a sprzedawcą, o ile ustawa lub inny przepis prawny nie stanowi inaczej. Za potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę uważa się wysyłkę towaru.
 4. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym kupujący otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy. E-mail ten nie stanowi potwierdzenia towaru w rozumieniu wskazanym w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
 5. Poprzez złożenie zamówienia kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny nabycia zamówionego towaru.
 6. Jeśli sprzedawca po podjęciu wszelkich starań nie jest w stanie zrealizować zamówienia lub jego części w określonym terminie, np. z powodu braku produkcji towaru, niedostępności towaru u producenta lub w magazynie zewnętrznym dostawcy, dokonania przez producenta znaczących zmian uniemożliwiających realizację zamówienia bądź z powodu siły wyższej, ma możliwość anulowania zamówienia, o czym informuje kupującego wiadomością e-mail. Sprzedawca ma również prawo anulować zamówienie w przypadku, gdy kupujący podał w zamówieniu informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, których weryfikacja nie jest możliwa, na przykład niepoprawny adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli kupujący wpłacił zaliczkę, sprzedawca zwróci mu ją w terminie do 14 dni.

Paragraf IV.

Warunki płatności

 1. Płatność za towar i usługi w sklepie internetowym możliwa jest przy użyciu następujących form:
  1. płatność za pobraniem (płatność na poczcie lub w oddziale Przesylkownia.pl w momencie odbioru towaru)
  2. płatność z góry – towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu środków pieniężnych na naszym koncie
 2. Dopłaty za poszczególne formy płatności podano w par. VI niniejszych ogólnych warunków handlowych.
 3. Sprzedawca może udzielić kupującemu następujących rabatów:
  1. rabat za rejestrację w sklepie internetowym
  2. rabat za towar zapakowany
  3. rabat na podstawie jednorazowego kuponu zniżkowego
 4. Udzielane rabaty nie łączą się ze sobą.

Paragraf V.

Warunki dostawy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wysyłki towaru kupującemu w terminie do 30 dni od złożenia zamówienia, o ile nie ustalono inaczej lub jeżeli obok towaru nie podano dłuższego terminu dostawy.
 2. Jeśli towar znajduje się na magazynie, wysyłany jest, zależenie od obecnej ilości zamówień, w jak najkrótszym terminie.
 3. Jeśli zamówienie zawiera więcej produktów i usług i tylko część z nich znajduje się na magazynie, informujemy o tym kupującego.
 4. Razem z towarem klient otrzymuje fakturę (dokument podatkowy), instrukcję oraz pozostałe dokumenty dołączone do produktu lub usługi przez producenta.
 5. Za miejsce wykonania uważa się miejsce, do którego towar jest dostarczany.
 6. Sprzedawca realizuje dostawę do kupującego za pośrednictwem (obowiązuje dla Polski):

a. firmy kurierskiej GLS, z siedzibą w Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec - Słowacja

b. usługi Przesylkownia.pl, z siedzibą w Šustekova 49, 851 04 Bratysława - Słowacja

Paragraf VI.

Opłaty za transport, opakowanie oraz formy płatności

 1. Przy płatności za pobraniem (płatność w momencie odbioru):
  1. przy dostawie za pośrednictwem usługi Przesyłkownia.pl z terminem doręczenia 3-4 dni od momentu wysyłki z naszego magazynu – 20 z VAT (4,30 € z VAT)
  2. przy dostawie firmą pocztową Poczta Polska z terminem doręczenia 3-4 dni od momentu wysyłki z naszego magazynu – 34 z VAT (7,20 € z VAT)
 2. Przy płatności z góry na konto bankowe na podstawie faktury zaliczkowej:
  1. przy dostawie firmą kurierską z terminem doręczenia 2-3 dni od momentu wysyłki z naszego magazynu – 42 z VAT (9,00 € z VAT)
  2. przy dostawie za pośrednictwem usługi Przesyłkownia.pl z terminem doręczenia 3-4 dni od momentu wysyłki z naszego magazynu – 20 z VAT (4,30 € z VAT)
  3. przy dostawie firmą pocztową Poczta Polska z terminem doręczenia 3-4 dni od momentu wysyłki z naszego magazynu – 34 z VAT (7,20 € z VAT)
 3. Sprzedawca może również ustalić z kupującym inny niż standardowy (podany powyżej) sposób postępowania przy dostawie towaru lub usług oraz odnośnie cen za te usługi.
 4. Sprzedawca może wysłać kupującemu towar, który jest dostępny na magazynie, a pozostałą część zamówienia doręczyć dodatkowo w terminie określonym prawem, lecz tylko pod warunkiem, że wobec kupującego nie zostanie naliczona żadna dodatkowa opłata pocztowa oprócz tej, która została doliczona w zamówieniu.

Paragraf VII.

Przeniesienie prawa własności

 1. Prawo własności przechodzi ze sprzedawcy na kupującego dopiero w momencie uiszczenia pełnej ceny za przedmiot umowy sprzedaży.
 2. W przypadku zgłoszenia przez kupującego reklamacji towaru lub usługi, wobec których sprzedawcy nadal przysługuje prawo własności, sprzedawca zastrzega sobie prawo do jej rozpatrzenia dopiero w momencie uiszczenia pełnej kwoty za przedmiot umowy sprzedaży.

Paragraf VIII.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od zamówionego towaru lub usługi w terminie do 24 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży bez opłaty za anulowanie zamówienia w przypadku towaru produkowanego na zamówienie, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami konsumenta lub specjalnie dla jednego konsumenta.

Paragraf IX.

Prawo konsumenta do zwrotu towaru bez podania przyczyny oraz pouczenie konsumenta

 1. Konsument, na podstawie ustawy nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towaru lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz zmieniającej i uzupełniającej pewne ustawy (dalej jako „Ustawa“) zgodnie z przepisami § 7 oraz kolejnych, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia towaru. Jeśli przedmiotem umowy sprzedaży jest dostarczenie towaru, konsument ma prawo odstąpić od umowy również przed dostarczeniem towaru.
 2. Jeśli konsument chce skorzystać z powyższego prawa, zobowiązany jest doręczyć pisemne odstąpienie od umowy sprzedaży osobiście najpóźniej ostatniego dnia określonego terminu na adres kontaktowy sprzedawcy lub przesłać odstąpienie pocztą najpóźniej ostatniego dnia określonego terminu na adres podany w zakładce „Kontakt z nami“. Konsument po oświadczeniu odstąpienia od umowy zobowiązany jest wysłać lub doręczyć osobiście przedmiot umowy, od której odstępuje wraz z wszelką dokumentacją – np. oryginałem faktury, instrukcją oraz inną dokumentacją towaru, która została mu dostarczona razem z towarem, w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia (§10 ust. 1 Ustawy). Zalecamy kupującym, aby na własne potrzeby sporządzili kopię faktury, a towar wysłali przesyłką poleconą i ubezpieczoną. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z następującego formularza: Odstąpienia od umowy sprzedaży, w którym należy wprowadzić przynajmniej informacje oznaczone symbolem „*“ – gwiazdką.
 3. Nie należy przesyłać towaru za pobraniem, taki towar nie zostanie przyjęty.
 4. Administrator sklepu internetowego zwróci dokonaną zapłatę za towar / usługę łącznie z kosztami dostawy zgodnie z §9 ust. 3) ustawy nr 102/2014 Dz. U. jak również wykazanymi kosztami zamówienia towaru, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy, nie jest jednak zobowiązany do zwrotu pieniędzy przed doręczeniem towaru lub wykazaniem przez konsumenta wysyłki towaru. Powyższe nie obowiązuje w przypadku, gdy sprzedawca zaproponował samodzielny odbiór towaru.
 5. Koszty zwrotu towaru ponosi konsument.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania dla towarów i usług wymienionych w §7 ust. 6 lit. od a) do 1) ustawy nr 102/2014 Dz. U. – chodzi o dostawę towaru dostosowanego do życzeń konsumenta lub jego osoby (produkty dostępne w różnych rozmiarach).
 7. Konsument ponosi wszelkie koszty obniżenia wartości towaru spowodowane jego stosowaniem wykraczającym ponad konieczne do sprawdzenia funkcjonowania i właściwości towaru.

Paragraf X.

Prawa i obowiązki stron umowy

 1. Jako strony umowy rozumie się sprzedawcę i kupującego.
 2. Kupujący zobowiązany jest:
  1. przyjąć zamówiony towar
  2. zapłacić sprzedawcy za towar ustaloną kwotę
  3. podczas przyjmowania przesyłki sprawdzić towar oraz, czy opakowanie nie jest naruszone
 3. Sprzedawca zobowiązany jest:
  1. dostarczyć klientowi towar o odpowiedniej jakości, w zamówionej ilości oraz za ustaloną cenę
  2. razem z towarem lub dodatkowo wysłać klientowi wszystkie dokumenty dołączone do towaru, jak na przykład fakturę za towar, formularz reklamacyjny, instrukcję obsługi w skodyfikowanej wersji języka słowackiego

Paragraf XI.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą nr 122/2013 Dz. U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych kupującego osobom trzecim, z wyjątkiem firmy transportowej odpowiedzialnej za doręczenie towaru lub usług oraz organów państwowych w razie kontroli, w takim przypadku podmioty te uważane są za osoby trzecie.
 3. Administrator otrzymuje od kupującego następujące dane osobowe: tytuł, imię, nazwisko, adres doręczenia i adres do faktury, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Przekazane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu poprawnej realizacji zamówienia.
 5. Administrator zobowiązany jest zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem nieuprawnionym osobom oraz zadbać o ich bezpieczne przechowywanie.
 6. Podmiotowi danych przysługują prawa określone w § 28 i nast. Ustawy nr 122/2013 Dz. U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

Paragraf XII.

Odszkodowanie za nieprzyjęcie towaru

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odszkodowania (zgodnie z § 420 i nast. kodeksu cywilnego), w razie, gdy kupujący złożył zamówienie, którego nie anulował lub nie odstąpił od umowy, a jednocześnie nie przyjął towaru od dostawcy bądź, po informacji od sprzedawcy, w przypadku wyboru odbioru osobistego, nie odebrał towaru w określonym terminie. W ten sposób kupujący naruszył swój obowiązek, o którym mowa w par. X punkt 2. lit. a), zgodnie z którym kupujący jest zobowiązany do przyjęcia zamówionego towaru.
 2. Określając wysokość odszkodowania sprzedawca bierze pod uwagę przede wszystkim koszty dostawy i związane z nią opłaty w przypadku wysyłki towaru, koszty związane z pakowaniem, wysyłką oraz przetwarzaniem zamówienia, jak również wszelkie pozostałe opłaty poniesione w związku z realizacją zamówienia, przysługuje mu także prawo do naliczenia utraconego zysku.
 3. Sprzedawcy przysługuje również prawo nieskorzystania z prawa do odszkodowania lub skorzystania z tego prawa tylko częściowo.

Paragraf XIII.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz warunków reklamacji, także bez wcześniejszego zawiadomienia kupującego. W razie zmiany ogólnych warunków handlowych lub warunków reklamacji, cały proces zakupu regulowany jest ogólnymi warunkami handlowymi obowiązującymi w momencie wysłania zamówienia dostępnymi na stronie internetowej sprzedawcy.
 2. Integralną częścią niniejszych ogólnych warunków handlowych są warunki reklamacji.
 3. Składając zamówienie kupujący potwierdza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami handlowymi oraz warunkami reklamacji.
 4. Niniejsze warunki zostały sporządzone w ramach systemu certyfikacji sklepu internetowego nakupujbezpecne.sk
 5. Niniejsze ogólne warunki handlowe oraz warunki reklamacji dostępne są na stronie internetowej sklepu.
 6. Jeśli konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa, może złożyć do sprzedawcy odwołanie. Jeżeli sprzedawca odrzuci odwołanie lub nie odpowie na nie w terminie do 30 dni od dnia jego wysłania, konsumentowi, zgodnie z § 12 ustawy nr 391/2015 Dz. U. o alternatywnym rozstrzyganiu sporów konsumenckich zmieniającej i uzupełniającej pewne ustawy, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wszczęcie procesu alternatywnego rozstrzygnięcia jego sporu. Organem właściwym do alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich z administratorem sklepu internetowego jest Słowacka Inspekcja Handlu (www.soi.sk) lub inna właściwa upoważniona osoba prawna znajdująca się w wykazie organów alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), przy czym konsument ma prawo wyboru, do którego z podanych organów alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich się zwróci. Konsument w celu złożenia wniosku o alternatywne rozstrzygnięcie jego sporu może również skorzystać z platformy do rozstrzygania sporów on-line dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o opłatach za wniosek konsument znajdzie na stronach internetowych konkretnego organu alternatywnego rozstrzygania sporów.
 7. Kwestie nieomówione w niniejszych ogólnych warunkach handlowych oraz w ich integralnych częściach (załącznikach) regulowane są odpowiednimi przepisami, przede wszystkim Ustawy nr 40/1964 Dz. U., Ustawy nr 250/2007 Dz. U., Ustawy nr 102/2014 Dz. U., Ustawy nr 122/2013 Dz. U., Ustawy nr 22/2004 Dz. U. oraz Ustawy 513/1991 Dz. U.
 8. Niniejsze ogólne warunki handlowe łącznie z ich integralnymi częściami obowiązują od 1 stycznia 2017.

Warunki reklamacji sklepu internetowego

integralna część ogólnych warunków handlowych

 1. Możliwa jest reklamacja wyłącznie towaru, który został zakupiony u sprzedawcy i który jest własnością kupującego.
 2. W przypadku, gdy prawo własności nie zostało jeszcze przeniesione ze sprzedawcy na kupującego, sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji dopiero w momencie uiszczenia pełnej kwoty w rozumieniu § 151 i nast. kodeksu cywilnego.
 3. Jeśli kupujący jest konsumentem (osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub samodzielną działalnością zawodową) na każdy oferowany produkt zostaje udzielona gwarancja na okres 24 miesięcy, o ile przy produkcie nie podano inaczej, a postępowanie przebiega zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów, kodeksem cywilnym oraz niniejszymi warunkami reklamacji. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, postępowanie przebiega zgodnie z przepisami kodeksu handlowego, a okres gwarancji wynosi 1 rok. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru od firmy dostawczej lub bezpośrednio od sprzedawcy, jeśli kupujący odbiera towar osobiście w dniu jego odbioru.
 4. Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację do sprzedawcy niezwłocznie, bezpośrednio po stwierdzeniu wady produktu.
 5. Odpowiedzialność za wady produktu nie obejmuje wad spowodowanych następującym użytkowaniem:
  1. do wady doszło na skutek mechanicznego uszkodzenia produktu spowodowanego przez kupującego,
  2. niepoprawnym obchodzeniem się z produktem, w sposób odmienny niż podany w instrukcji obsługi,
  3. użytkowaniem produktu w warunkach nieodpowiadających jego naturalnemu środowisku poprzez swoją wilgotność oraz wpływ chemiczny i mechaniczny,
  4. zaniedbaniem utrzymania i konserwacji produktu,
  5. uszkodzeniem produktu przez nadmierne obciążenie,
  6. użytkowaniem produktu sprzecznym z warunkami podanymi w dokumentacji, ogólnymi zasadami, normami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa lub naruszeniem warunków gwarancji w inny sposób.
 6. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje również wad powstałych na skutek klęski żywiołowej.
 7. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje również normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego jego użytkowaniem. Krótsza żywotność produktu nie jest traktowana jako wada i nie podlega reklamacji.
 8. Reklamowany towar należy wysłać na podany poniżej adres, jednak nie za pobraniem, lub osobiście dostarczyć pod adres kontaktowy. Towar należy odpowiednio zapakować tak, aby podczas transportu nie doszło do jego uszkodzenia. Zalecamy wysyłkę towaru przesyłką poleconą i ewentualnie ubezpieczoną. Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (fakturę) oraz opis wady. Zalecamy dołączenie wypełnionego Formularza reklamacyjnego >> wraz z dokumentem zakupu. Reklamację należy przesłać pisemnie (drogą pocztową) lub osobiście (nie za pośrednictwem wiadomości e-mail).
 9. Sprzedawca potwierdza przyjęcie reklamacji i wydaje kupującemu potwierdzenie przyjęcia reklamacji towaru w odpowiedniej formie. Za dzień przyjęcia reklamacji uważa się dzień jej doręczenia do sprzedawcy. Jeśli nie jest możliwe niezwłoczne doręczenie potwierdzenia, musi zostać ono dostarczone bez zbędnego opóźnienia, najpóźniej jednak razem z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji. Potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji zostaje wysłane pisemnie.
 10. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie określić sposób rozpatrzenia reklamacji, w skomplikowanych przypadkach do 3 dni od przyjęcia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie jeśli wymagana jest złożona ocena techniczna towaru, w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca niezwłocznie załatwia reklamację, w uzasadnionych przypadkach może załatwić reklamację w późniejszym terminie. Załatwienie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Po upływie 30-dniowego okresu na załatwienie reklamacji kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Pełna kwota za towar zostanie mu zwrócona lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.
 11. Prawa kupującego podczas rozpatrywania reklamacji:
  1. w przypadku wady usuwalnej kupujący ma prawo do jej usunięcia bezpłatnie, solidnie i na czas. O sposobie usunięcia wady decyduje sprzedawca. Kupujący może zamiast usunięcia wady poprosić o wymianę wadliwego produktu na niewadliwy, jeśli nie będzie się to wiązało dla sprzedawcy z kosztami niewspółmiernymi do ceny towaru lub wagi nieprawidłowości,
  2. w przypadku wystąpienia wady nieusuwalnej, która uniemożliwia poprawne użytkowanie produktu w danym celu, kupujący ma prawo do wymiany produktu lub odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot pieniędzy),
  3. reklamację uznaje się za załatwioną, jeśli proces reklamacyjny zakończy się zwrotem reklamowanego towaru, jego wymianą lub zwrotem ceny nabycia towaru, pisemnym wezwaniem do przyjęcia świadczenia lub uzasadnionym odrzuceniem reklamacji.
 12. Brak uszkodzenia towaru lub nienaruszenie opakowania (zgodnie z instrukcjami przy przyjmowaniu towaru) należy skontrolować podczas odbioru towaru, ponieważ towar może zostać uszkodzony w czasie transportu, zalecamy kupującym rozpakować i sprawdzić towar w obecności dostawcy. Złożenie podpisu kurierowi, kupujący oświadcza, że opakowanie nie jest uszkodzone.
 13. Niniejsze warunki reklamacji stanowią integralną część ogólnych warunków handlowych, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie, także bez wcześniejszego zawiadomienia kupującego.
 14. Kontakt TopDizajn s.r.o., z siedzibą w Karpatské námestie 10, 831 06 Bratysława – Słowacja.

* Podane brzmienia ustaw są obowiązujące dla wszystkich państw i pochodzą z dziennika ustaw kraju, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę – Słowacja